víte, že...

Zákaz kouření platí od roku 1985

Ve školním roce 1985 - 1986 byl vydán zákaz kouření ve všech prostorách školy, které jsou přístupné žákům.

Hodně zlobili i vaši předchůdci

Ve školním roce 1987 - 1988 obdrželi důtku třídního učitele 22 žáci, důtku ředitele 21 žák, dvojku z chování 6 žáků a trojku z chování 3 žáci.

sdružení rodičů a přátel školy

Činnost SR

Při ZŠ již z dřívějších dob existuje Sdružení rodičů . Do rady jsou voleni zástupci rodičů z jednotlivých ročníků. Rada SR se schází zpravidla 2x ročně, a to před třídními schůzkami rodičů v listopadu a v dubnu.

Členové výboru na své schůzce vyslechnou informace ředitelky školy o činnosti školy, o práci kroužků na škole, o prospěchu a chování žáků a dalších aktuálních záležitostech. S vedením školy diskutují případné připomínky rodičů vůči škole.

SR ze svého rozpočtu finančně podporuje atletické soutěže pořádané školou, poskytuje příspěvky žákům devátých tříd na školní výlet, na knižní odměny pro nejlepší žáky a reprezentanty školy v soutěžích, příspěvek na oslavy Dne dětí a podobné akce.