víte, že...

Čtyři první třídy

Ve školním roce 1986 - 87 si velký počet zapsaných dětí vyžádal zřízení čtyř prvních tříd.

Nové elektrické hodiny

V hlavní budově i v pavilónu nám čas ukazují elektrické hodiny, které byly nainstalovány ve školním roce 1986 - 87.

školská rada

Rada města jmenovala 25. 6. 2014 školskou radu při Základní škole Dačice, Komenského 7. okres Jindřichův Hradec k 1. 9. 2014 v tomto složení:
Romana Wolfová
Pavel Popelínský
Mgr. Hana Zemanová
Mgr. Liběna Palasová
Ing. Jan Bartošek
Dana Kasková

Výsledky voleb do školské rady na období 2014-2017.


Volební účast: pedagogičtí pracovníci 57,89% (22 z 38), oprávněné osoby 1,66 (11 z 663).

Zvolení zástupci za oprávněné osoby: Wolfová Romana, Popelínský Pavel

Zvolení zástupci za pedagogické pracovníky: Mgr. Zemanová Hana, Mgr. Palasová Liběna

Volby do školské rady se uskutečnily dne 17. června 2014 na základě §167 zák.561/2004 Sb. a v souladu s "Volebním řádem školské rady", který vydalo Město Dačice.


Seznam kandidátů do školské rady 2014

Ve stanoveném období byli navrženi za zákonné zástupce tito kandidáti:
Květa Leitkepová
Lenka Nováková
Marta Petrová
Pavel Popelínský
Roman Stejskal
Romana Wolfová

Ve stanoveném období byli navrženi za pedagogické pracovníky tito kandidáti:
Mgr. Liběna Palasová
Mgr. Hana Zemanová

Volby proběhnou 17. června 2014, 9.00 – 11.00, 14.00 -16.00 hodin, hlavní budova ZŠ Dačice Komenského, vestibul pavilonu.
Ve volební místnosti se každý volič prokáže průkazem totožnosti, poté obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady.

V roce 2014 proběhnou nové volby do školské rady
.
Harmonogram voleb do školské rady
1) 24. 4. 2014 shromáždění zákonných zástupců žáků
2) 29. 4. 2014 shromáždění pedagogů
3) 16. 5. 2014 ukončení příjmu návrhů na kandidáty na člena ŠR za jednotlivé skupiny
4) 23. 5. 2014 zveřejnění kandidátních listin
5) 17. 6. 2014 vlastní volby do školské rady, hlavní budova ZŠ Komenského, vestibul pavilonu 9.00 - 11.00 hod, 14.00 - 16.00 hodin.
6) do 24. 6. 2014 zveřejnění výsledků voleb
7) září 2014 ředitelka školy svolá první zasedání ŠR (schválení jednacího řádu, volby předsedy a místopředsedy, ověřovatelů zápisu a zapisovatele; případně schvalování dokumentů v souladu s § 168 školského zákona.Výsledky voleb do školské rady na období 2011 - 2014.


Volební účast: pedagogičtí pracovníci 64,9% (24 z 37), oprávněné osoby 1,2% (8 z 685).

Zvolení zástupci za oprávněné osoby:
Radka Borzová
Mgr. Vladimíra Kamišová

Zvolení zástupci za pedagogické pracovníky:
Mgr. Lenka Jordánková
Mgr. Eva Habrová

Náhradník: Mgr. Dana Vláčilová

Za zřizovatele jmenováni:
Ing. Jan Bartošek
Dana Kasková

Volby do školské rady se uskutečnily dne 14. 6. 2011 na základě § 167 zák. 561/2004 Sb., a v souladu s „Volebním řádem školské rady“, který vydalo Město Dačice. Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ukládá všem školám povinnost ustanovit školskou radu (dále jen ŠR). <

ŠR je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

ŠR se vyjadřuje k návrhům a uskutečňování ŠVP, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k hospodaření školy, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení ŘŠ, zřizovateli a orgánům státní správy.

Počet členů ŠR naší školy byl naším zřizovatelem, Městem Dačice, stanoven na 6 (2 za zřizovatele, 2 za pedagogické pracovníky, 2 za oprávněné osoby – zákonné zástupce nezletilých žáků). Funkční období členů ŠR je 3 roky a ŠR zasedá nejméně 2x do roka.

Výsledky voleb do školské rady na období 2008 - 2011.

Volební účast : pedagogičtí pracovníci – 87, 8 % (29 ze 33) oprávněné osoby – 6, 3 % (38 z 603)


Zvolení zástupci za oprávněné osoby:
Jana Boudová
Ludmila Norbertová

Náhradníci: Jaroslav Šeda, Kučerová Lenka


Zvolení zástupci za pedagogické pracovníky:
Mgr. Jan Netík
Mgr. Liběna Palasová

Náhradníci: Mgr. Dana Vláčilová, Mgr. Jana Závodná


Zástupci jmenovaní za zřizovatele:
Dana Kasková
Ing. Arch. Miroslav Dvořák


Volby do školské rady se uskutečnily dne 18. 6. 2008 na základě § 167 zák. 561/2004 Sb., a v souladu s „Volebním řádem školské rady“, který vydalo Město Dačice.


Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ukládá všem školám povinnost ustanovit školskou radu (dále jen ŠR).


Zvolení zástupci za oprávněné osoby 2005-2008:

 • Ludmila Jankůjová
 • Jitka Cvrčková

 • Náhradníci:
 • Muselová Dagmar
 • Havlíková Marie

 • Zvolení zástupci za pedagogické pracovníky:
 • Ing. Eva Macků
 • Mgr. Hana Zemanová

 • Náhradníci:
 • Mgr. Jan Netík
 • Mgr. Blanka Kocmálová

 • První jednání školské rady
  naší školy proběhlo 27. 9. 2005.


  Školská rada byla zřízena Radou města Dačice dne 1. 9. 2005

  Dle jednacího řádu školské rady byli na prvním jednání, které svolal ředitel naší školy pan Mgr. Zdeněk Berka zvoleni její funkcionáři:

  Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Ing. Eva Macků, místopředsedkyní paní Jitka Cvrčková, zapisovatelkou paní Mgr. Hana Zemanová. Ostatními členy rady jsou pan Ing. Arch. Miroslav Dvořák, paní Ludmila Jankůjová a pan Ing. Karel Macků. Dále školská rada schválila „Jednací řád školské rady“.Závěrem si členové školské rady pohlédli budovu školy v Komenského ulici.


  Ing. Arch. Miroslava Dvořáka ve funkci vystřídal Ing. Jan Jelínek. <