víte, že...

Nejpočetnější třídy

Nejpočetnějšími třídami ve školním roce 1987 - 88 se staly V. A. a V. B. s 37 žáky.

Založení naší školy

Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově, která byla 15. září slavnostně vysvěcena a oficiálně předána školním účelům.

environmentální výchova


Východiskem pro plán EVVO je Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO z roku 2008.
Cílem EVVOje poskytovat žákům v průběhu vzdělávání znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje. Spolupráce školy s rodiči žáků, s obcí, s mimoškolními pracovišti environmentální výchovy, s osvětovými a kulturně vzdělávacími zařízeními, se sdělovacími prostředky.
Škola je zapojena v síti M.R.K.E.V.

Organizace přírodovědných soutěží:
Přírodovědná soutěž "Přírodovědný klokan"
Biologická olympiáda
Rybářská olympiáda
Výtvarná soutěž s přírodovědným zaměřením Mé toulky za zvěří
Fyzikální olympiáda
Zdravé zuby
Chemická olympiáda
Zeměpisná olympiády
Ekologická olympiáda

Celoškolní projekty:
Projektový den "Den Země"
Projekt "Bezpečně a zdravě"
Program "Ovoce do škol" - zdravý životní styl
Program "Mléko do škol" - zdravý životní styl
Školní recyklační program "Recyklohraní" - sběr vybitých baterií, drobných elektrozařízení, plnění úkolů na stránkách Recyklohraní
Sběr starého papíru, víček z PET lahví - Soutěž s panem Popelou

Spolupráce s centry ekologické výchovy na projektech
Sdružení středisek EV Pavučina - projekt M.R.K.E.V.
Městské lesy Dačice - Zážitkový den v lese
CEGV Cassiopeia - EVP Slepičí hory

Plán akcí na školní rok 2015/2016
září - Ekologický výukový program Slepičí hory, 6. ročník
říjen - Péče o zeleň v okolí školy
listopad - Program "Ryby" 1. ročník; "Hmyz" 2. ročník
prosinec - Péče o zeleň ve škole
leden - Třídění odpadu
únor - Plnění průřezových témat
březen - Péče o zeleň ve škole
duben - Projektový den - Den Země
květen - Péče o zeleň v okolí školy
červen - Exkurze
červen - Zážitkový den v lese, 1.a 2. ročník

KALENDÁŘ VÝZNAMNÝCH DNÍ
16.9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
19.9. Ukliďme svět
22.9. Evropský den bez aut
4.10. Světový den zvířat
10.10. Mezinárodní den omezení přírodních katastrof
16.10. Světový den výživy
20.10. Den stromů
1.11. Bonnská úmluva
3.11. Den bez pesticidů
16.11. Den bez cigaret
12.12. Ramsarská úmluva
17.12. Úmluva o světovém dědictví
29.12. Mezinárodní den biodiverzity
21.3. První jarní den
22.3. Světový den vody
23.3. Den meteorologie
1.4. Den ptactva
7.4. Světový den zdraví
21.4. Den proti hluku
22.4. Den Země
24.4. Den laboratorních zvířat
24.5. Světový den národních parků
31.5. Světový den bez tabáku
5.6. Světový den životního prostředí
8.6. Světový den oceánů
17.6. Světový den proti suchu a rozšiřování pouští
21.6. Letní slunovratNabídka materiálů pro učitele:

Časopisy Bedrník s různými zajímavými tématy
Občasník Krasec
Nabídka programů Českého nadačního fondu pro vydru, krabice o vydře a další zajímavý materiál pro přírodopis
Metodika a pracovní listy "Zelený ostrov" +C
"Žabí svět" - obojživelníci v jižních Čechách
"Klíč k určování vodních breberek"
Příručka "Objevování blízkého" - jak pracovat s dětmi venku, práce ve skupinách, didaktické hry na ve
Jehličnany

LES VE ŠKOLE, ŠKOLA V LESEˇ
Les a voda
Voda v krajině
Léto a podzim v lese
Zima v lese
Les a půda
Život v půdě
Život v lidském obydlí: drobní živočichové v našich obydlích
Pracovní listy i metodika


EKO ABECEDA - cesta odpadů, třídění odpadů
Nově:
pro 4. - 9. ročník pracovní listy i metodika vztahující se k mobilům
Např. O výrobě mobilů, látky použité k výrobě,
pojem "šedá energie" - využitelné v matematice
vývoj komunikačních prostředků a další, využití i ve výuce informatiky - hledání na internetu