víte, že...

Pěvecký sbor

Od padesátých let až do roku l985 na škole působil jako učitel hudební skladatel Vladimír Fuka. Žákovský pěvecký sbor pod jeho vedením získával mnohá ocenění a jistě zanechal významnou stopu ve vzpomínkách pamětníků.

Pavilon školy

V roce 1981 byl dostavěn nový pavilon, který byl nejprve využíván mateřskou školou (z havarijních důvodů). Učit se v pavilonu začalo v roce 1983.

historie školy

Stručný přehled

15. září 1895

Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově, která byla 15. září slavnostně vysvěcena a oficiálně předána školním účelům. Ředitelem této měšťanské školy se stal Karel Kamenář. V nově otevřené jednopatrové budově byly r. 1895 tři chlapecké třídy s počtem 94 žáků z Dačic a 25 žáků z okolních obcí.


Naše škola

Ve školním roce 1897/98 došlo ke spojení měšťanské a obecné školy pod jednu správu. Obecnou školu navštěvovalo 428 dětí, měšťanskou školu kolem 100 chlapců.


1897

Úprava tělocvičny, dodání hrazdy a činek.


1901

Dačické děti přestaly hradit školné, jeho úhradu převzala obecní pokladna.

Dívčí škola

Roku 1907/08 přibyla k chlapecké měšťanské škole i škola dívčí, pro kterou byla 2. června 1908 zahájena přístavba dalšího patra. 4. října 1908 došlo k jeho vysvěcení a od 5. října sloužilo plně k vyučování. Kromě 106 chlapců tak školu navštěvovalo i 42 dívek.


Naše škola

1919 - 30

V březnu 1919 byl druhým ředitelem jmenován František Jahoda.V této době na škole měšťanské i obecné působilo celkem 21 učitelů, žáků bylo na obecné škole 357 a na škole měšťanské 160.


Ve školním roce 1919/20 byla oddělena správa obecné školy od měšťanské. Dvacátá léta znamenají zvýšení počtu žáků měšťanské školy až na 235.

Elektrické osvětlení v celém objektu bylo zavedeno ve školním roce 1925/26. O dva roky později byly do tříd umístěny dvojité tabule na kladkách, vybaven kabinet přírodopisu. Velká péče se věnovala odborné literatuře - škola odebírala kolem 20 periodik.


1930 - 39

Po odchodu Františka Jahody do důchodu byl 1. 9. 1930 jmenován třetím ředitelem František Vítů.


1933 - rozvod vody do poschodí, prádelny, úprava chodníku před školou, vybudování hřiště.

Dalším, již čtvrtým ředitelem se roku 1936 stal Josef Novák. Na škole v této době působilo kolem 15 učitelů, počet žáků byl 250.


1937/38 - instalován školní rozhlas


1939 - zřízeno první rodičovské sdružení


Válečná léta

Válečná léta znamenala pro školu mnoho změn: nové učební osnovy (např. povinný německý jazyk), dvojjazyčné označení školy, využití budovy k vojenským účelům apod. V srpnu 1941 byl zrušen název měšťanská škola a byl nahrazen označením škola hlavní. Druhé patro budovy obsadila německá škola.

Na konci války Němci upravili školu pro potřeby přechodného ubytování. Učebny pokryla sláma a prkna a od 26. února 1945 sloužily pro německé vystěhovalce. První poschodí byl lazaret a v přízemí se nacházela kuchyně.

8. 5. 1945 v půl sedmé ráno opustili poslední Němci školu. Následující den vítali občané města Rudou armádu a budova školy její vojáky. Od 14. března 1945 se učilo pouze v tělocvičně, třídy se v ní podle potřeby střídaly. Školní rok se prodloužil až do 19.7.; na jeho konci obdrželo vysvědčení 301 dětí.

Konec války přinesl svobodu i dvěma učitelům školy, kteří prošli krutou zkušeností koncentračních táborů. Po téměř 14 měsících se vrátil ředitel Josef Novák. Jeho zdravotní stav byl však natolik vážný, že nastoupil do funkce až 1. 2. 1947. Učitel Adolf Liška se vrátil zpět dokonce po 3 a půl letech vězení.


Po válce

Po válce se škola opět vrátila k názvu měšťanská škola a k učebním osnovám z roku 1932. Řízením školy byl od zatčení ředitele Josefa Nováka pověřen Jindřich Chalupa. Rok po válce učilo ve škole 12 učitelů v pěti dívčích a pěti chlapeckých třídách s počtem okolo 300 žáků.


1948 - 1953

Od 1. září 1948 dochází ke změně názvu i organizační struktury školy. Národní škola (dosud obecná) začleňovala 1. - 5. postupný ročník a střední škola (dosud měšťanská) 6. - 9. ročník.

Střední škola měla po návratu Josefa Nováka do funkce ředitele dvě samostatné školy - dívčí (ředitel J. Chalupa) a chlapeckou (ředitel J. Novák).


Sloučení v jednu střední školu nastalo v roce 1951/52.


Jedenáctiletka

Dva roky poté byla zřízena Jedenáctiletá střední škola s osmi ročníky povinnými a třemi výběrovými. Ředitelem se stal dr. Bohuslav Vašek. Dosavadní 1. - 9. ročník navštěvovalo 630 žáků a učitelský sbor čítal 27 učitelů.


Než došlo k otevření nové školy, vzrostl počet žáků v roce 1959/60 až na rekordních 829. K výuce se využívaly další objekty ve městě (dnešní zvláštní škola, nový zámek, kuželna, vojenský objekt…), učilo se na směny.


Škola ul. B. Němcové

Nová Základní devítiletá škola v ulici Boženy Němcové byla dána do provozu 1. září 1961, ředitel dr. Vašek přešel na tuto školu.


ZDŠ

Od školního roku 1961/62 se stal ředitelem Adolf Liška. Samotná ZDŠ začala s 396 žáky v 11 třídách a s 15 učiteli. Pronajala si část sousední zahrady na pozemky, upravilo se 6 odborných učeben.


1968 - vznikla z uhelny nová třída "na dvoře", došlo k přestavbě šaten, přístavbě nářaďovny.


1968/69 - škola přišla o podstatnou část sportovního hřiště (výstavba nových panelových domů).


V červnu 1972 odešel do důchodu ředitel Adolf Liška. Jeho místo zaujal Josef Šimánek.


1974 - dostavění skleníku

Pěvecký sbor

Od padesátých let až do rok l985 na škole působil jako učitel hudební skladatel Vladimír Fuka. Žákovský pěvecký sbor pod jeho vedením získával mnohá ocenění a jistě zanechal významnou stopu ve vzpomínkách pamětníků.


"Nová koncepce"

1. září 1976 vstoupila v platnost nová koncepce, nastaly změny ve vyučování, ale i v chodu školy. Během následujících let vzrostl počet žáků o 200, počet tříd o 9 na celkový počet 23. Nedostatek učeben se řešil převážením žáků druhých a třetích tříd do Lipolce a K. Vydří.


V roce 1981 byl dostavěn nový pavilon, který byl nejprve využíván mateřskou školou (z havarijních důvodů). Učit se v pavilonu začalo v roce 1983.


Polistopadové změny

V prosinci 1989 zemřel ředitel J. Šimánek a devátým ředitelem v historii školy se stal Zdeněk Berka.


90. léta

Změny ve společnosti po listopadu 1989 zasáhly i resort školství. Proces transformace školy není stále ukončen. Dochází ke změnám učebních osnov, postupně jsou staré učebnice nahrazovány novými. Všeobecně se ve školství objevují potíže s financováním, se zajišťováním kvalifikovaných pedagogů.

Na škole v ulici Komenského je vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI .

Učitelé se věnují dětem i po vyučování v různých kroužcích. Dětem s poruchami učení je věnována péče v dyslektickém kroužku.


1995 - 100 let školy

K významnému zviditelnění školy došlo při oslavách 100. výročí založení školy v ulici Komenského. Přípravy byly náročné pro učitele i žáky, avšak žákovská akademie, na které se podílely všechny třídy, byla opravdu důstojným a velmi pěkným vyvrcholením oslav. Setkala se s obrovským zájmem nejen rodičů, ale i ostatní veřejnosti. Pestrá přehlídka dětské tvořivosti (zpěv, hudba, tanec, recitace, scénky, módní přehlídka aj.) byla všemi velmi kladně hodnocena.

K oslavám patřily i další akce jako např.: den otevřených dveří, výstava výtvarných prací žáků v MěKS, výstava "100 let školy" v městském muzeu, promenádní koncert, slavnostní předání klíče na dalších 100 let,taneční zábava.

Další, také velmi úspěšné, žákovské akademie se konaly v letech 1998 a 2001.2005 - 110 let školy
Den před svými 110. narozeninami dostala naše škola nejkrásnější dárek. Díky panu učiteli Novotnému, paní Fukové, panu Štěrbovi, firmě Frigomont a E. ON Energie jsme mohli vrátit do štítu symbol českého školství - J. A. Komenského. Odměnou byla i Školní akademie, kterou si můžete připomenout na fotografiích zde
Naše škola

2010 - 115 let školy
Dárkem pro školu byla oprava fasády, která proběhla v průběhu prázdnin a měsíce záři, dalším pak byla Školní akademie, kterou si můžete fotografiemi připomenout zde
Naše škola

2015 - 120 let školy
Školní akademii si můžete fotografiemi připomenout zde 1. část a 2. část
Naše škola

Ředitelé školy

  • Karel Kamenář 1895-1919 (od roku 1894 již ředitelem měšťanské školy)
  • František Jahoda 1919-1930
  • František Vítů 1930-1936
  • Josef Novák 1936-1953 (během válečných let vězněn, do funkce nastoupil až 1. 2. 1947 jako ředitel chlapecké školy)
  • Jindřich Chalupa Od zatčení J.Nováka pověřen řízením školy;od 1. 2.1 947 ředitelem dívčí školy až do r.1951 (pak sloučení obou škol)
  • Dr. Bohuslav Vašek 1953-1961
  • Adolf Liška 1961-1972
  • Josef Šimánek 1972-1989
  • Zdeněk Berka 1990-2008
  • Eva Macků 2008